Energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Presentaties en beslisboom Energielabel C voor kantoren
Op 6 december heeft de LWV een digitale bijeenkomst georganiseerd met als thema: Energielabel C voor kantoren: tijd voor actie! Tijdens deze sessie heeft senior-adviseur Joost Hartlief (RVO) informatie verstrekt over de wetgeving rondom het label “C”, waarom deze wetgeving is ingevoerd en welke stappen er worden gezet. Namens adviesbureau Driven by Values heeft gebouwadviseur Hanneke Godfroij ons meegenomen in haar verhaal over hoe een energielabel wordt opgesteld en wat te doen als het label D of slechter blijkt te zijn.
Download hier de presentatie deel 1 
Download hier de presentatie deel 2 
Online bijeenkomst

Beslisboom Energielabel C kantoren.
Lees verder op de website van het RVO: Energielabel C | RVO.nl