Tijdlijn

2022 – 24 januari
Resultaten enquête Waterrobuuste Roerstreek-Noord
Goed nieuws! Onze doelstelling afkoppelen van regenwater van daken en terreinen op het regenwaterstelsel op Roerstreek Noord is met z’n allen ruimschoots behaald! Deelnemers krijgen tijdens de afkoppeling begeleiding en een subsidiebijdrage van Waterklaar. En het houdt nog niet op, want ook deze en volgende maand zijn nog ondernemers bezig met afkoppelen. Dank aan deze mooie samenwerking en dank aan de inzet van de werkgroep.
SAMEN STERK voor een waterrobuust terrein!

Enkele resultaten uit de enquête van het project Waterrobuuste Roerstreek Noord:

  • 130 deelnemers van ruim 2300 medewerkers
  • 86% van de deelnemers zegt bekend te zijn het project Waterrobuuste Roerstreek, waarvan 92% is geïnformeerd via zijn/haar werkgever.
  • 98% van de ondervraagden zegt het belangrijk te vinden dat oppervlaktewater word afgekoppeld van het gemengd rioolsysteem.
  • 43% van de ondervraagden heeft persoonlijk te maken gehad met wateroverlast op het industrieterrein
  • 28% van de ondervraagden heeft privé ook het regenwater al afgekoppeld. 22% zegt het in de toekomst nog van plan te zijn.
  • 25% van de ondervraagden zegt bekend te zijn met mogelijke subsidieregelingen van Waterklaar.

2021 – 14 december
De winnaar is van de felbegeerde IPad is bekend!
Een inspirerende en leuke winactie om werknemers bekend te maken met het project, ze aan te zetten zelf ook initiatieven te ontplooien en te attenderen op subsidiemogelijkheden. Deze actie is uitgezet door de werkgroep Waterrobuuste Roerstreek bestemd voor de werknemers op terrein Roerstreek Noord.

2021 – 7 december
Project verloopt succesvol

Project verloopt succesvol. De verwachting is in 2021 > 11 ha m2 af te koppelen op terrein Roerstreek Noord. Op de foto het afkoppelingsproces medio december bij Rockflow op de Delfstoffenweg 2 in Roermond.

2021 – 8 november
Onthulling bord start project Waterrobuuste Roerstreek

Onthulling bord START project Waterrobuuste Roerstreek in de aanwezigheid van wethouder Waajen, mevrouw Van Wersch van Waterschap Limburg, de heer Huyskens van Waterpanel Noord, de werkgroep Waterrobuuste Roerstreek en het BIZbestuur Roerstreek.

2021 – juli
Eerste spades al de grond in voor het waterrobuust maken van bedrijventerrein Roerstreek
Na het toekennen van de subsidie “waterklaar” zijn enkele ondernemers al gestart met het afkoppelen van het hemelwater van hun gemengd rioolsysteem. Inmiddels hebben wij de toezegging van diverse bedrijven dat zij bereid zijn om dit jaar nog ca. 12,5 Ha oppervlakte aan hemelwater af te koppelen van het gescheiden systeem. Met de subsidiepot kunnen wij ondernemers financieel bijdragen in de kosten. Ook zijn er nog andere fiscale voordelen op deze kosten te verkrijgen.

Recent is het industrieterrein weer deels blank komen te staan. Dit keer gelukkig met beperkte schade. Maar we zullen nu met z’n allen moeten doorpakken om schade in de toekomst te voorkomen. Het BIZ-bestuur roept ondernemers op Roerstreek Noord op, die zich nog niet gemeld hebben, nogmaals vrijblijvend in gesprek te gaan, over de mogelijkheden. Alleen samen kunnen we dit wateroverlast probleem succesvol bestrijden.

2021 – juli
Hevige wateroverlast terrein Roerstreek
Zie beeldmateriaal.

2021 – juni
Filmpje Josette van Wersch, Waterschap Limburg
Zie beeldmateriaal.

2021 – 15 mei
Brief aan ondernemers Roerstreek – laatste mogelijkheid tot deelname subsidieproject
BIZ Roerstreek wilt de ondernemer van Roerstreek-Noord deze kans niet ontnemen en begeleidt graag met het afkoppelen van regenwater van uw daken en terrein op het regenwaterstelsel. Meld u zo spoedig mogelijk aan voor meer informatie of deelname bij onze projectleider Leon Bastiaans. leon@verduurza.nl of via 06-52527171.

2020 – 24 december
Groot succes – voorlopige goedkeuring subsidiebijdrage ‘waterklaar’

De voorlopige verlening van de door ons aangevraagde subsidie is inmiddels ontvangen van Gemeente Roermond. Dit op basis van de door ons ingediende plannen voor het in collectiviteit afkoppelen verhard oppervlak van het gemengd rioolstelsel van meerdere bedrijfsoppervlakken op bedrijventerrein Roerstreek Noord.
De aanvraag valt onder de ‘stimuleringsregeling voor afkoppelen hemelwater Roermond 2019’, een bijdrage van 50% Gemeente en 50% Waterschap Limburg binnen hun beleidsregel ‘stimuleringsregeling afkoppelen private partijen’.

2020 – oktober
Filmpje Rens Evers, wethouder Klimaat, wijken en infrastructuur
Het belang van ondernemers op Roerstreek is groot. Samen voor minder wateroverlast in de toekomst. Zie beeldmateriaal.

2020 – 17 september
Digitale bijeenkomst – belanghebbende ondernemers
Wilt u de presentatie nogmaals terugkijken?
Klik op de link voor de presentatie van projectleider Waterrobuuste Roerstreek – Leon Bastiaans en Hans van Oosterwijk
Klik op de link voor de presentatie van financieel directeur Rockwool – Dick Snellenberg

2020 – mei
Plan van aanpak – evaluatie ongemakken en schades

Met name bedrijven gelegen aan de Industrieweg, Konstruktieweg, Delfstoffenweg, Paul van Schaiklaan, Energieweg en Produktieweg ondervinden veel ongemakken van de wateroverlast welke jaarlijks vaak in hoosbuien de ondernemers overvalt. De noodzaak is groot. Een werkgroep Waterrobuuste Roerstreek is inmiddels opgericht, vertegenwoordigd door ondernemers van het bedrijventerrein. Zij treden op als ambassadeur voor alle andere ondernemers.