Goed om te weten!

Hieronder nogmaals kort de belangrijkste vragen en aandachtspunten op een rij:

Wanneer is er voldoende draagvlak voor de nieuwe BIZ-periode 2021-2025?
– indien er tenminste 50% van de ondernemers een (geldige) stem uit brengt;
– van deze stemmen tenminste 2/3 vóór stemt;
– deze voorstemmers een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.
ieder stembiljet heeft een uniek nummer;
– een ingevuld stembiljet kan de bijdrageplichtige meegeven aan de ambassadeur óf per post verzenden naar de gemeente;
– bent u het stembiljet kwijt? vraag dan uiterlijk 16 september een nieuw stembiljet aan bij de gemeente;
– vanwege de vertrouwelijkheid van de stemming is het niet de bedoeling dat een ambassadeur de verkregen informatie over stemgedrag van bijdrageplichtigen bekend maakt aan anderen;
– de ambassadeur zal geen stemadvies geven, wel mag uitgelegd worden wat een BI-zone inhoudt en mag aangegeven worden waarom hij/zij voor of tegen een BI-zone is.

Thema’s waar veel aandacht binnen de BIZ aan wordt geschonken zijn onder andere :
– duurzaamheid – circulariteit;
– koffie-inlopen –  sociale activiteiten – groot waardevol netwerk;
– bereikbaarheid – parkeergelegenheid;
– samenwerking gemeente, politie en brandweer;
– periodieke veiligheidsschouwen:
– gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld glasvezel;
– uitstraling terrein – tegengaan leegstand en verloedering
– één aanspreekpunt overheden
– omgevingswet
– arbeidsmarkt

Welke bijdrage betaalt  de ondernemer op een BIZ-terrein?
– De bijdrage van iedere bijdrageplichtige – gerelateerd aan de WOZ-waarde- is voor de komende BIZ-periode  2021-2025 gesteld op minimaal € 75,00 en maximaal € 850,00. per jaar.
– Alleen op de bedrijventerreinen Roerstreek en Roerdalen is de minimale bijdrage op € 100,00 en de maximale bijdrage voor de bijdrageplichtige gesteld op € 1.000,00 per jaar.

Wanneer wordt de uitslag van de stemming verwacht?
De sluiting van de stemming is op 21 september 2020 om 10.00 uur. Dan dienen ALLE ingevulde stembiljetten ingeleverd te zijn bij de Gemeente Roermond of Roerdalen.
– Vervolgens telt de notaris danwel de gemeentesecretaris de stemmen– Stembiljetten die na sluiting van de stemming worden ingeleverd worden ongeldig verklaard.

3e BIZ-periode 2021-2025
Na een eerste BIZ-termijn (2011 – 2015) zijn in de tweede termijn (2016-2020) door deze regeling BI-Zones – vijf in Roermond en een in Roerdalen – in werking getreden conform de door de raad vastgestelde verordeningen. Voorafgaand hieraan zijn tussen gemeente en stichtingen uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor een periode van 5 jaar. Vervolgens hebben voor alle gebieden draagvlakmetingen plaatsgevonden waarbij aan een aantal eisen moest worden voldaan. De draagvlakmeting voor de 3e BIZperiode vindt tussen 25 augustus en 21 september 2020 plaats.

Welke taak heeft Parkmanagement Midden-Limburg?
PML wordt door de gezamenlijke BIZ-besturen in Midden-Limburg ingeschakeld. Dit heeft vele voordelen:
– éen aanspreekpunt voor overheden;
– samen optrekken zorgt voor meer slagkracht en resultaat;
– groot en waardevol netwerk;
– samenwerking gemeenten, provincie, OML, brandweer en politie.

Wat is een Bedrijven Investeringszone?
Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend en aaneengesloten gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage. Er zijn geen zogenaamde ‘free-riders’ Een onderneming die zich vestigt op de bedrijventerreinen Merum, Swalmen, Stadsrand Noord, Roerstreek, Roerdalen of Willem-Alexander is dus automatisch deelnemer van de BIZ.
De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Alle gebruikers van onroerend goed in de BIZ betalen een gemeentelijke heffing die op basis van de WOZ waarde via het BSGW wordt geïnd. De opbrengst van deze belastingheffing wordt in de vorm van een subsidie, onder voorwaarden, terug uitgekeerd aan de BIZ stichtingen. Achteraf worden de BIZ gelden verantwoord en wordt definitief de hoogte van het BIZ bedrag bepaald. De stichtingen gebruiken dat geld om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij, volgens de definitieve BIZ-wet de openbare ruimte breder mag worden geïnterpreteerd. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat middels een officiële schriftelijke stemming (draagvlakmeting). Een BIZ is dus een instrument van, vóór en dóór ondernemers.-

 

Samen Sterk – Samen BIZ Uw mening telt!