23.12.11 Voortgang Coffeeshopdossier

11 December 2023

Graag brengen we u op de hoogte over de voortgang van het coffeshopdossier

In de raadsinformatiebrief van 13 september 2023 heeft de burgemeester de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van zaken in het coffeeshopdossier. Deze update volgt naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dezelfde datum.

Op dat moment was de impact van de uitspraak op de verdere procedure, met name het hervatten van de verdeelprocedure voor nieuwe vergunningen/gedoogverklaringen, niet volledig duidelijk. De raadsinformatiebrief benadrukte dat nader onderzoek nodig was, en beloofde een spoedige informatieverstrekking aan de raad over het vervolgproces.

De afgelopen periode is benut om de uitspraak en de overwegingen daarvan beter te begrijpen. De uitspraak bevestigt de mogelijkheid om zowel de geldigheidsduur als het aantal vergunningen/gedoogverklaringen voor coffeeshops te beperken, met als doel de bescherming van de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat.

In reactie hierop heeft de burgemeester een beleidsregel ingevoerd voor de verstrekking van deze vergunningen/verklaringen, met als resultaat een transparant handelingskader. Op basis van deze bevindingen is besloten de verdeelprocedure conform de beleidsregel te hervatten.

Bij enkele aanvragen voor vergunningen/gedoogverklaringen ontbreekt een passende bestemming volgens het bestemmingsplan. De aanvragers hebben hiervoor principeverzoeken ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De behandeling van deze verzoeken is weer in gang gezet.

De burgemeester erkent de gevoelens en verwachtingen van omwonenden van bestaande coffeeshops en streeft ernaar hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden en is voornemens om hiervoor een bewonersbijeenkomst te organiseren.