23.02.14 Artikel Port of Roermond

14 February 2023

Het waterschap heeft in 2019 het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld voor de verhoging van de bestaande primaire waterkering in de Willem Alexanderhaven. Dit ontwerp beschermt echter niet alle bedrijven binnen de haven en stuit daardoor op economische, praktische en duurzaamheidsbezwaren. Door verschillende bedrijven worden daardoor nog separate gesprekken gehouden met Waterschap Limburg voor een aangepast tracé van de primaire waterkering. Daarnaast heeft de Europese Commissie via een subsidieregeling financiele middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar investeringen in de haven om de Modal Shift (het verplaatsen van transport over de weg naar transport per schip) te stimuleren.

In 2021 is hiervoor een intentieovereenkomst getekend tussen Provincie Limburg, gemeente Roermond, Waterschap Limburg en BIZ Roermond. In deze intentieovereenkomst worden de wensen van alle betrokken partijen verenigd in een aangepast plan, ‘het Integraal Plan’, waarbij de volledige Willem Alexanderhaven voorzien wordt van een hoogwaterkering waardoor alle bedrijven beschermd zijn en waarvoor optimaal wordt ingezet op Modal Shift.

Voor de financiering van de haalbaarheidsstudie van het Integraal Plan hebben de 4 bedrijven, te weten BESIX Infra Nederland B.V, SIF Netherlands B.V, Kalle en Bakker Overslag B.V en Smurfit Kappa Roermond Papier B.V de handen in elkaar geslagen en een nieuwe entiteit opgericht: de Port of Roermond Coöperatief U.A. Deze coöperatie coördineert de uitwerking van de haalbaarheidsstudie van het Integraal Plan en verzorgt eveneens de subsidieaanvragen naar Europa voor zowel de studiefase (welke begin 2022 is verleend) als de realisatiefase (subsidieaanvraag is ingediend op 18 januari 2023).

Door de coöperatie Port of Roermond is hiervoor op 20 december 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met gemeente Roermond, Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om tot één integrale oplossing te komen die tegemoetkomt aan de belangen van alle betrokken partijen en die de verduurzaming van de regio door meer transport over water mogelijk te maken actief faciliteert.

https://www.waterschaplimburg.nl/@5750/dijkversterking-15/